חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:51 זריחה: 5:58 י"ב בחשון התשפ"א, 30/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חשיבותו של מנהג
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 892 - כל המדורים ברצף
הזהירות הדרושה בארץ-ישראל
עידוד מהידיעה שבעבודתו יכול להביא מיד את הגאולה
חשיבותו של מנהג
פרשת ראה
"האומר דבר בשם אומרו"
הלכות ומנהגי חב"ד

התבטאות אחת של הרשב"א שימשה לרבי אסמכתא אלימתא לאי-ויתור על שום מנהג * הדגיש בכל עת את גודל החביבות במנהגי ישראל, גם אלו של "נשים זקנות בישראל" * קבלה ביד נשים זקנות כנגד שישים ריבוא ראיות * מנהגן לשיר לילדים לפני השינה על אהבת התורה, תליית שיר המעלות ליד תינוק נולד * רשימת המשך (ג) לרשימות מגיליונות תתפב-תתפג

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

מנהג נשים זקנות

"וידוע מה שכתוב בתשובות הרשב"א, הובא בשו"ת השיב משה סימן י"ג, דאין לדחות קבלה שיש ביד הנשים הזקנות מבני עמנו, מפני שישים ריבוא מופתים המראים סתרו" – כתב הרבי באגרתו מי"ט בסיוון תשי"ב (אגרות קודש כרך ו, עמ' קכד).

בשבת קודש פרשת שמיני, מברכים החודש אייר תשי"ג (תורת מנחם כרך ח, עמ' 138), התייחס הרבי באופן אישי לאחד שביקש לשנות ממנהגו לגריעותא בעניין גידול הזקן, ואמר:

איתא במדרש הרשב"א [חלק א' סימן ט'] שאין לבטל מנהג של נשים זקנות בישראל אפילו עם שישים ריבוא סברות. והיינו, שגם אם ימצא מישהו שישים ריבוא סברות נגד מנהג זה, אי אפשר לבטלו.

הרבי הוסיף והדגיש:

עניין זה כתוב לא בספר חסידות, אלא בתשובות הרשב"א, ספר שכבר נדפס קודם לגילוי החסידות, וגם "עולמ'שע אידן" [=סתם יהודים] לומדים אותו. ומה שדברי הרשב"א אינם פועלים עליהם ליזהר במנהג ישראל – יש לשאול אותם...

שיר ערש תורני

בנושא חינוך הילדים, שמנהג ישראל להרדימם בשיר ערש ספוג יראת שמים [במילים: "תורה היא הסחורה הטובה ביותר, טובה סחרה מכל סחורה... אף שיש צימוקים ושקדים" – כפי שהשיר ממשיך שם – הרי "התורה היא הסחורה הטובה ביותר"...) אומר הרבי בשיחת יום ב' דחג השבועות תשכ"ט (שיחות קודש תשכ"ט כרך ב' עמ' 161):

ולכאורה, אין זה אלא מנהג נשים זקנות; אמנם, אומר הרשב"א בתשובתו, שאפילו מנהג נשים זקנות ומנהג ישראל תורה היא, והדבר מכריע אפילו גם תשובה של גאון.

בנושא דומה, בשבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי תשל"ב (שיחות קודש תשל"ב כרך ב' עמ' 8) בנוגע למנהג נשים זקנות, אשר בשעה שמחתלות את הילד שרות לפניו שיר שבו נכללות המילים "קמץ אלף א" – הזכיר הרבי את תשובת הרשב"א שלמנהג נשים זקנות חשיבות יתירה, ולפעמים יותר מתורה של חכמי ישראל!

[על דברים אלו חזר שוב באותו נושא בא' דר"ח אלול תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב כרך ד' עמ' 2124): "כמו שכתב הרשב"א שאין לשנות מנהג נשים זקנות בישראל כו'"].

שיר המעלות לתינוק

בשיחה מיוחדת, בי"א ניסן תשד"מ (התוועדויות תשד"מ כרך ג' עמ' 1430), דיבר הרבי במעלת תליית שיר המעלות ליד התינוק והיולדת:

מיד בצאתו של התינוק לאוויר העולם תולים מסביבו עניינים הקשורים עם יהדות, תורה ומצוותיה, כמו: "שיר המעלות", וכידוע מה שכתוב בתשובות הרשב"א אודות מנהג נשים זקנות בישראל שבכוחו לבטל כל העניינים הסותרים לכך; ועל-אחת-כמה-וכמה בנדון דידן, שאין שום סתירה לזה.

ובהתוועדות ו' תשרי תשל"ו (שיחות קודש תשל"ו כרך א' עמ' 379), אומר הרבי בעניין ברכת התורה לנשים:

ובפרט על-פי תשובת הרשב"א הידועה המובאת בכמה מקומות שאין מוותרים על מנהג של נשים זקנות בישראל, אפילו מפני כמה וכמה טעמים שיכולים היו, לכאורה, להימצא כדי לשנות ולבטל המנהג וכו'.

ובשיחת ש"פ תרומה תשל"ד (לקוטי שיחות כרך לא עמ' 141): "וכמה ממנהגי ישראל שורשם למעלה יותר מכמה ענייני דינים, ומנהגי ישראל תורה היא, מנהג מבטל הלכה, וכתשובת הרשב"א הידועה בזה".

וכך גם איתא בלקוטי שיחות (כרך כב עמ' 56 הערה 6) משיחה שנאמרה בשנת תשמ"א:

להעיר משו"ת הרשב"א (חלק א' סימן ט) – "בכל דבר שיש קבלה ביד הזקנים והזקנות כו' רק שקבלו אותה דור אחר דור עד משה רבינו ע"ה או עד הנביאים ופעמים יהיה העניין ההוא נרמז בכתוב".

ובהמשך גוף השיחה (שם עמ' 57):

וכתשובת הרשב"א הידועה, שאפילו מנהג, קבלה ביד זקנים וזקנות כו' אי-אפשר לדחות זאת עם קושיות וכו' [ומוסיף בהערה 19: "שאין משגיחין בחקירה כנגד הקבלה"].

שוב מציין הרבי בהתוועדות יום שמחת תורה תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב כרך א, עמ' 276):

ושלימות החינוך הרי זה גם כאשר מדובר אודות מנהגי ישראל – כידוע מה שכתב הרשב"א שאסור לבטל מנהג נשים זקנות שבישראל, ואפילו כאשר חכמי ישראל אומרים באופן אחר... ועל-אחת-כמה-וכמה כאשר מדובר אודות ענין הקשור עם הלוחות [=לוחות מרובעות], שזהו יסוד ושורש כל התורה כולה.

ובי"ט כסלו תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג כרך א' עמ' 650) אמר הרבי:

וכידוע המבואר בשו"ת הרשב"א שאין לשנות ממנהג ישראל, אפילו מנהג של נשים זקנות כו'.

הדברים התייחסו למנהג קריאת לימוד הש"ס "גפ"ת" ראשי תיבות גמרא פירוש רש"י ותוספות", וזאת אפילו בדבר שאינו חשוב כל כך, כבנידון דידן, קריאת שם בראשי תיבות, אף-על-פי-כן "אין... אתנו יודע עד מה", ולכן, אין לשנות זאת כו', מכיוון שנהגו כן בכל תפוצות ישראל.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)