חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:01 זריחה: 6:42 ד' בשבט התשפ"א, 17/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להחליש כוח הנפש הבהמית
מעשה רב

נושאים נוספים
הפצת המעיינות מתוך מסירה ונתינה
כוח לגאולה בכל העניינים
סיפורים, הוראות ומקורותיהם (ב)
פרשת ויצא
הולדת, הילולת וגאולת אדמו"ר האמצעי
להחליש כוח הנפש הבהמית
הלכות ומנהגי חב"ד

א. מצב היהודים בזמן אדמו"ר האמצעי היה – בגשמיות – ברע. והוא הציע להממשלה שיתנו לו אדמה, ויושיב עליה לא פחות משני אלפים קולוניסטים1, וינתן לו – וזהו המושבות בפלך חרסון2.

כל האדמה נכתבה על-שם אדמו"ר האמצעי. כן פטרום מתשלום מסים. נתנו סוסים להוליכם להמושבות, ורשות לרעות בהמתם – בדכם להמושבות -בשדות הממשלה.

אדמו"ר האמצעי פרסם מכתב3 בתועלת עבודת האדמה, תועלתה במיעוט האנטי-שמיות, (ש)ימצאו עי"ז חן בעיני הממשלה שאינה אוהבת את המסחר המרובה.

גוף כתב יד קודש (של) המכתב לא נמצא4, אבל בביכלאַך של (אדמו"ר) מהר"ש נ"ע – משנת (ת)רמ"א או (ת)רמ"ב – נמצא העתק המכתב.

ב. תחלת ענין ר' משה נ"ע5, הי' מזה שהוא הי' המליץ בין אדמו"ר האמצעי והממשלה בענין ה"קולוניעס"6, כי ר"מ נ"ע הי' המיוחד – הן מצד ידיעת השפה, דיבר פליעסענד7 רוסית, פולאנית, צרפתית, והן מצד ידיעותיו – שאתו יכלו לדבר,

ר"מ נ"ע, חושיו היו נפלאים ביותר. הי' ג"כ אקינצלער8, מאכען צאצקעס, שניצען וכו'. פעם בא מעיר חותנו אל אדמו"ר הזקן, מיט 3 (?) פערד וכו'9. ויאמר לו אדמו"ר הזקן: אף10 וועמען דופעסט דו. אף מיר... דו וועסט מיין טיר אין ג"ע ניט טרעפען (געפינען ? מ"מ). עצה אחת יש לי בשבילך: נשוק את הציצה שלי, וחקוק תמונתה במוחך, ואז קאן11 מען שפרינגען פון שפיץ פון העכסטען דאך -

ואז (כשנפגשו בבאבינאוויץ) אמר לו (הקיסר) אלכסנדר שיתן לו ערד12. – אדמו"ר האמצעי השתדל מראש שיתנו (האדמה) בפלך וויטעפסק, ולא התרצו על זה, אלא (נתנו האדמה) במאלארסיע (פא אוקאזו13), ולא ע"י אמצעות ה"סינט" וכיו"ב.

אדמו"ר האמצעי האט14 געפילט הוד מלכות. אבל ר"מ נ"ע לא הרגיש הוד מלכות, כי דיבר (עם הקיסר) פריי15 ... אדמו"ר האמצעי אמר אח"כ לר"מ נ"ע:  האסט16 פארגעסען אף "חכמים הזהרו בדבריכם"17.

* * *

אדמו"ר האמצעי, בהיותו ילד, שהה פעם בתפלה זמן ארוך בפסוק18 "שועתי אליך ותרפאני". כששאלוהו עד"ז (מה האריך כ"כ בפסוק זה) – ענה: "ותרפאני" – (יש לפרשו גם) מלשון חלישות, וביקש מד' שיחליש כח נפש הבהמית שלו.

"בהיותו ילד" – שמעתי שזה הי' בהיותו בן ז'-ח' שנים. (מדברי) כ"ק (מו"ח אדמו"ר) שליט"א.

______________________________

1)    מתיישבים במושבות, עובדי אדמה.

2)    ראה סה"ש תרפ"ז ס"ע 233 ואילך. וש"נ. תרצ"ו ע' 26. "מבוא" לקונטרס "ומעין" ע' 14. ר"פ מתולדות אדהאמ"צ ב"היום יום" בתחילתו. ספר הזכרונות ח"ג פי"ז (ע' 147 ואילך). שיחת ש"פ ויצא, יו"ד כסלו תשכ"ב ס"ג (תו"מ חל"ב ע' 243). וראה גם קונטרס ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה" ע' 3.

3)    נדפס באג"ק שלו ח"א ע' שיג ואילך (וראה הנסמן שם במקורות והערות (ע' תקב)). וראה גם סה"ש תרצ"ו וספר הזכרונות שם. אג"ק ח"י ע' צט. חט"ו ע' שט.

4)    להעיר מאג"ק ח"י שם בנוגע לצילום הכת"י שנדפס ב"התמים" (חוברת ב ע' יח), ובקונטרס "חב"ד-ליובאוויטש" (קה"ת תשי"א) ע' 20 – ש"אין זה אופיינה כל-כך לכתב יד אדמו"ר האמצעי".

5)    בהבא לקמן – ראה גם אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז ע' טו ואילך. חי"ד ע' קסד ואילך.

6)    = המושבות.

7)    = שוטף.

8)    אומן, (הי') עושה מיני צעצועים, מחדד ומקציע וכו'.

9)    = עם (מרכבה רתומה ל-3) סוסים.

10)  במי אתה בוטח, בי? – הרי (גם) את דלת חדרי בגן-עדן לא תמצא (ראה גם סה"ש תורת שלום ע' 171. שיחת ליל ב' דחה"פ תשח"י סכ"ג (תו"מ חכ"ב ע' 234)).

11)  אפשר לקפוץ מראש הגג הגבוה ביותר.

12)  קרקע (עבור המושבות).

13)  ע"פ פקודה (של הקיסר בעצמו).

14)  הרגיש.

15)  בחופשיות.

16)  שכחת את (הוראת חז"ל) "חכמים כו'".

17)  אבות פ"א מי"א.

18)  תהלים ל, ג.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)